Användarvillkor

Användarvillkor för användarkonto på Stadium Team Sales (Bonusadministratör och webbkund)

1 Introduktion

1.1 Stadium Team Sales erbjuder alla föreningar i Sverige och Finland att köpa produkter till ett lägre pris. Föreningen kan få hjälp att ta fram en föreningsprofil ur Stadium Team Sales sortimentet. För att få del i de låga priserna registrerar sig föreningen för ett bonuskonto med försäljningsavtal hos Stadium Team Sales. Föreningen kan med kontot logga in på bonusadministration som huvudkortsansvarig i föreningen och medlemmar i föreningen kan registrera ett konto på Stadium Team Sales Webbshop (”Tjänsten”). Stadium Team Sales tillhandahåller Tjänsten enligt dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”).

1.2 Dessa Användarvillkor gäller mellan dig som föreningsrepresentant eller föreningsmedlem (”Kunden”, ”du” eller ”dig”) och Stadium Aktiebolag, org. nr 556187-3299 (”Stadium”) när du som bonusadminstratör loggar in och använder Tjänsten eller när du som webbkund registrerar ett användarkonto och använder Tjänsten.

1.3 Stadium förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som Stadium publicerar ändringar på Tjänsten eller annars informerar dig om ändringarna. I det fall du inte accepterar ändringarna har Stadium rätt att blockera din åtkomst till Tjänsten.

1.4 När du registrerar ditt användarkonto och använder Tjänsten kommer Stadium att behandla dina personuppgifter, bl.a. namn, kontaktuppgifter, användarnamn och lösenord, uppgifter om ditt köp och köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på sidorna du har klickat).  Stadium behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Du kan läsa mer om hur Stadium behandlar dina personuppgifter när du registrerar ett användarkonto och använder Tjänsten i Stadiums integritetspolicy läs här.

2 Användning av Tjänsten

2.1 Din användning av Tjänsten ska alltid ske i enlighet med de instruktioner som finns angivna i dessa Användarvillkor. Du förbinder dig till att inte:

a) använda Tjänsten för bedrägligt eller olagligt syfte;

b) uppträda som annan fysisk eller juridisk person, falskt ange eller på annat sätt oriktigt framställa anknytning till någon fysisk eller juridisk person i samband med din användning av Tjänsten;

c) inkräkta på eller störa Tjänstens drift eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Tjänsten eller bryta mot något krav, förfarande, policy eller föreskrift av sådant nätverk; eller

d) överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller inverka negativt på Tjänsten.

2.2 Stadium förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren, inklusive de krav som gäller för användning av Tjänsten i punkten 2.1.

3 Registrering av användarkonto för webbkunder

3.1 För att kunna använda Tjänsten som webbkund måste du registrera dig för Tjänsten och skapa ett användarkonto.

3.2 Du åtar dig att säkerställa att den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras säkert och konfidentiellt. Du ansvarar för all åtkomst till Tjänsten via ditt användarkonto och din internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

3.3 Stadium har rätt att neka registrering om du tidigare har brutit mot punkten 2.1 i Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

4 Ändringar av Tjänsten

Stadium får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls samt besluta om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster.

5 Begränsning av åtkomst till Tjänsten

Stadium kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten alltid är tillgänglig. Stadium kan dock inte garantera att Tjänsten eller någon enskild funktion eller del av Tjänsten alltid är tillgänglig och/eller utan fel. Tjänsten kan särskilt vara ned stängd under perioder när vi implementerar uppgraderingar eller utför nödvändigt underhåll av Tjänsten.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Stadium eller Stadiums licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Du förvärvar inte genom dessa Användarvillkor någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten.

6.2 Du erhåller en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under avtalstiden. Du får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något av Tjänstens innehåll eller annars använda Stadiums varumärken utan Stadiums föregående uttryckliga medgivande.

7 Ansvar

7.1 Stadium tillhandahåller Tjänsten “som den är” och ansvarar inte för kvalitet, fullständighet eller korrekthet av något innehåll som publiceras på Tjänsten. I den mån som tillåts enligt lag exkluderas uttryckligen:

a) alla villkor, garantier och andra villkor som annars enligt lag kan innefattas i dessa Användarvillkor; och

b) allt eventuellt ansvar gentemot dig, oavsett om det uppstår ur dessa Användarvillkor eller på annat sätt i samband med din användning av Tjänsten.

7.2 Ansvarsbegränsningen i denna punkt 7 omfattar alla skador av vad slag de må vara, inklusive t.ex. direkt och indirekt skada, utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadade data eller information. Denna ansvarsbegränsning gäller i den utsträckning ansvaret kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag. Ansvarsbegränsningen gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.3 Tjänsten kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och hjälpmedel online. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatser eller hjälpmedel. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

8 Tvistlösning och lagval

8.1 Tvister som uppstår ur eller relaterat till dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras av allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första instans.

8.2 Dessa Användarvillkor (inklusive punkt 8.1) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag, dock med undantag för internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.